หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บ่าต้อ
อักษรล้านนา
บ่าฯตํอฯ
เทียบอักษรไทย
[บ่าต้อ]
ความหมาย

น.ตะกร้อ - อุปกรณ์สำหรับเตะ สานด้วยหวายหรือพลาสติก ลักษณะกลมๆ โปร่งๆ ขนาดใหญ่ประมาณผลส้มโอ อย่างลูกเซปักตะกร้อปัจจุบันทำด้วยพลาสติก มีเส้นรอบวง ๔๒-๔๕ เซนติเมตร เรียกกีฬาที่เตะด้วยอุปกรณ์ชนิดนี้ว่า "ตะกร้อ" เช่น เซปักตะกร้อ ตะกร้อลอดห่วง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บ่าต้อ (บ่าฯตํอฯ)