หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
บุ๋กลอ
อักษรล้านนา
บุกรํอฯ
เทียบอักษรไทย
[บุกรอ]
ความหมาย

น.บุกรอ - บุกชนิดหนึ่งต้นสีลาย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
บุ๋กลอ (บุกรํอฯ)