หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
น้ำเวียกน้ำก๋าร
อักษรล้านนา
นาฯวยฯกนาฯการฯ
เทียบอักษรไทย
[น้ำเวียกน้ำการ]
ความหมาย

น.ผลที่ได้จากการทำงาน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
น้ำเวียกน้ำก๋าร (นาฯวยฯกนาฯการฯ)