หน้าหลัก
น้ำเวียกน้ำก๋าร
นาฯวยฯกนาฯการฯ
[น้ำเวียกน้ำการ]

น.ผลที่ได้จากการทำงาน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
น้ำเวียกน้ำก๋าร (นาฯวยฯกนาฯการฯ)