หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
น้ำเต๊อ
อักษรล้านนา
นาฯเทิ้อฯ
เทียบอักษรไทย
[น้ำเท้อ]
ความหมาย

น.น้ำทะลักขังนอง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
น้ำเต๊อ (นาฯเทิ้อฯ)