หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
น้ำฮั่ว
อักษรล้านนา
นาฯร่฿วฯ
เทียบอักษรไทย
[น้ำรั่ว]
ความหมาย

ก.น้ำรั่ว - น้ำไหลออกทางรู หรือรอยแตกของภาชนะหรือจากแหล่งเก็บน้ำ เช่น น้ำรั่วจากถัง, ฝนรั่วจากรอย แตกบนหลังคา,น้ำรั่วจากเหมือง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
น้ำฮั่ว (นาฯร่฿วฯ)