หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
นาฬิก๋าข้อ
อักษรล้านนา
นาฯฬิกาขํอฯ
เทียบอักษรไทย
[นาฬิกาข้อ]
ความหมาย

น.นาฬิกาข้อมือ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นาฬิก๋าข้อ (นาฯฬิกาขํอฯ)