หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
นกออก
อักษรล้านนา
น฿กฯออฯก
เทียบอักษรไทย
[นกออก]
ความหมาย

น.ชื่อนกชนิดหนึ่งขนาดนกยาง ลักษณะคล้ายไก่ หากินตามลำน้ำ; นกออกน้ำ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นกออก (น฿กฯออฯก)