หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
นกขอนไหล
อักษรล้านนา
น฿กฯขํอฯรไหลฯ
เทียบอักษรไทย
[นกขอนไหล]
ความหมาย

น.นกกระทุง; นกตุ่งตุง ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นกขอนไหล (น฿กฯขํอฯรไหลฯ)