หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
นกกะถัว
อักษรล้านนา
น฿กฯกถ฿วฯ
เทียบอักษรไทย
[นกกะถัว]
ความหมาย

น.นกกระตั้ว - มีปากงุ้มเป็นขอคล้ายนกแก้ว แต่ตัวโตกว่า มีหลายชนิด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
นกกะถัว (น฿กฯกถ฿วฯ)