หน้าหลัก
ถุ๋เข้า
ถุเขั้า
[ถุเข้า]

น.ยุ้งข้าว,ฉางข้าว,เยียข้าว; หลองเข้า ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ถุ๋เข้า (ถุเขั้า)