หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ถุ๋เข้า
อักษรล้านนา
ถุเขั้า
เทียบอักษรไทย
[ถุเข้า]
ความหมาย

น.ยุ้งข้าว,ฉางข้าว,เยียข้าว; หลองเข้า ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ถุ๋เข้า (ถุเขั้า)