หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ถุ๋กถิ๋ก
อักษรล้านนา
ถุกถิกฯ
เทียบอักษรไทย
[ถุกถิก]
ความหมาย

ก.อิดๆออดๆ,ไม่สู้เต็มใจ,ไม่อยากจะทำในสิ่งที่ชักชวนหรือสั่งให้ทำ; ถุ๋กๆถิ๋กๆ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ถุ๋กถิ๋ก (ถุกถิกฯ)