หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ต๋าโก้ง
อักษรล้านนา
ตาโก้฿งฯ
เทียบอักษรไทย
[ตาโก้ง]
ความหมาย

น.ชื่อผ้าที่ทอเป็นลายสี่เหลี่ยมโตๆ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋าโก้ง (ตาโก้฿งฯ)