หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ต๋าแหล้
อักษรล้านนา
ตาแห้ลฯ
เทียบอักษรไทย
[ตาแหล้]
ความหมาย

น.ไส้เดือนตัวเล็ก สีน้ำตาลอมแดง มักใช้เป็นเหยื่อตก ปลา; ขี้ต๋าแหล้ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋าแหล้ (ตาแห้ลฯ)