หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ต๋าหี่
อักษรล้านนา
ตาหี่
เทียบอักษรไทย
[ตาหี่]
ความหมาย

น.ตาหยี; ต๋าหลี้ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋าหี่ (ตาหี่)