หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ต๋ายขาน
อักษรล้านนา
ตายฯขานฯ
เทียบอักษรไทย
[ตายขาน]
ความหมาย

ก.ตายยืนต้น,ตายคาต้น (ใช้กับต้นไม้)

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋ายขาน (ตายฯขานฯ)