หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ต๋าก๋บ
อักษรล้านนา
ตาก฿ปฯ
เทียบอักษรไทย
[ตากบ]
ความหมาย

น.ต้นตะขบ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋าก๋บ (ตาก฿ปฯ)