หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ต๋กใต้ขึ้นเหนือ
อักษรล้านนา
ต฿กฯไต้ขึ้นฯเหินฯอฯอ
เทียบอักษรไทย
[ตกใต้ขึ้นเหนือ]
ความหมาย

สำ.ไม่ลงรอยกัน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋กใต้ขึ้นเหนือ (ต฿กฯไต้ขึ้นฯเหินฯอฯอ)