หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ต๋กวันลูน
อักษรล้านนา
ต฿กฯวันฯลูร
เทียบอักษรไทย
[ตกวันลูน]
ความหมาย

ว.ทีหลัง,ภายหลัง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๋กวันลูน (ต฿กฯวันฯลูร)