หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ต๊อ
อักษรล้านนา
ทํอฯ
เทียบอักษรไทย
[ท้อ]
ความหมาย

ก๑.โต้แย้ง,ตอบโต้,ทักท้วง,ทัดทาน ก๒.รวบรวม,รวมกันไว้เป็นแห่งเดียว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๊อ (ทํอฯ)