หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ต๊บแขนเสื้อ
อักษรล้านนา
ท฿ปฯแขนฯเสิ้อฯอ
เทียบอักษรไทย
ทบแขนเสื้อ
ความหมาย

ก.พับแขนเสื้อขึ้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต๊บแขนเสื้อ (ท฿ปฯแขนฯเสิ้อฯอ)