หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ต้อ
อักษรล้านนา
ทํอฯ
เทียบอักษรไทย
[ท่อ]
ความหมาย

น.ท่อ - วัสดุกลวงใช้สำหรับให้ของแข็ง ของเหลว แก๊ส เช่น สายไฟฟ้า น้ำ ลม เป็นต้น สอดหรือเคลื่อนที่ผ่าน; แป๊บ ก็ว่า

ออกเสียงล้านนา
ต้อ
อักษรล้านนา
ตํอฯ
เทียบอักษรไทย
[ต้อ]
ความหมาย

ชนิด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต้อ (ตํอฯ)