หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ต่ำหน้า
อักษรล้านนา
ตําห้นฯา
เทียบอักษรไทย
[ต่ำหน้า]
ความหมาย

ก.ก้มหน้า,อาการหม่นหมอง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต่ำหน้า (ตําห้นฯา)