หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ต่าน้ำ
อักษรล้านนา
ต่านาฯ
เทียบอักษรไทย
[ต่าน้ำ]
ความหมาย

ว.เผื่อน้ำ เช่น กิ๋นเข้าหื้อไว้ต่าน้ำ - กินข้าวให้เผื่อน้ำ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ต่าน้ำ (ต่านาฯ)