หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตุ๊กข์ใจ๋
อักษรล้านนา
ทุก์ขฯไจ
เทียบอักษรไทย
[ทุกข์ใจ]
ความหมาย

ว.ใจเป็นทุกข์,ลำบากใจ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตุ๊กข์ใจ๋ (ทุก์ขฯไจ)