หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ตุ๊กข์ล้ำตุ๊กข์เหลือ
อักษรล้านนา
ทุก์ขฯลาทุก์ขฯเหิลฯอฯอ
เทียบอักษรไทย
[ทุกข์ล้ำทุกข์เหลือ]
ความหมาย

ดู...ตุ๊กแต๊ตุ๊กว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตุ๊กข์ล้ำตุ๊กข์เหลือ (ทุก์ขฯลาทุก์ขฯเหิลฯอฯอ)