หน้าหลัก
ตี้ดั๋กหูเยนใจ๋
ตี้ดั๋กหูเยนใจ๋
ที่ดักฯหูเอยฯนฯไจ
[ที่ดักหูเอฺยฺนใจ]

น.ที่ที่มีความสงบ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ตี้ดั๋กหูเยนใจ๋ (ที่ดักฯหูเอยฯนฯไจ)