หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
้ด้นหน
อักษรล้านนา
ด้฿นฯห฿นฯ
เทียบอักษรไทย
[ด้นหน]
ความหมาย

ก.เย็บผ้าถอยหลัง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ด้นหน (ด้฿นฯห฿นฯ)