หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ด้ง
อักษรล้านนา
ด้฿งฯ
เทียบอักษรไทย
[ด้ง]
ความหมาย

น.กระด้ง - ภาชนะไม้ไผ่สานทึบ รูปแบน ขอบกลมยกสูงประมาณ ๑ นิ้ว สำหรับฝัดข้าวหรือใส่ของเพื่อตากแดด; โด้ง ก็ว่า: ถ้าขนาดเล็กเรียก เบียน; ถ้ามีตาห่างเรียก เหิง - ตะแกรง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ด้ง (ด้฿งฯ)