หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ดีแล
อักษรล้านนา
ดี¦
เทียบอักษรไทย
[ดีแล]
ความหมาย

ว.ใช้เป็นคำขึ้นต้นในคำกล่าวที่เป็นมงคล; ดีและ ก็ว่า เช่น " ดีแล อั๋จจะในวันนี้ ก็เป๋นวันดี ติ๋ถีอันวิเศษ..."

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดีแล (ดี¦)