หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ดินลฺว่าน
อักษรล้านนา
ดิล่วฯานฯ
เทียบอักษรไทย
[ดินลว่าน]
ความหมาย

น.ดินเละ,ดินอมน้ำ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ดินลฺว่าน (ดิล่วฯานฯ)