หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ซํ่าปึ๊กซํ่าปั๊ก
อักษรล้านนา
ซํ่าพึกฯซํ่าพักฯ
เทียบอักษรไทย
[ซ่ำพึกซ่ำพัก]
ความหมาย

ก.เดินจ้ำอ้าว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ซํ่าปึ๊กซํ่าปั๊ก (ซํ่าพึกฯซํ่าพักฯ)