หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ซื้อ
อักษรล้านนา
ซื้
เทียบอักษรไทย
[ซื้อ]
ความหมาย

ก.เอาเงินแลกกับสิ่งของที่ต้องการ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ซื้อ (ซื้)