หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ซีเลื่อ
อักษรล้านนา
ซีเลิ่อฯอ
เทียบอักษรไทย
[ซีเลื่อ]
ความหมาย

ก.ใช้ตะไบแต่งเลื่อยให้คม

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ซีเลื่อ (ซีเลิ่อฯอ)