หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ซะเล
อักษรล้านนา
ซะเล
เทียบอักษรไทย
[ซะเล]
ความหมาย

ก.เซ,โซเซ,ถลา; สะเล ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ซะเล (ซะเล)