หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ซอกซอนหา
อักษรล้านนา
ซอฯกซอฯรหา
เทียบอักษรไทย
[ซอกซอนหา]
ความหมาย

ก.แสวงหาทุกแห่ง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ซอกซอนหา (ซอฯกซอฯรหา)