หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จ๋กป๋ก
อักษรล้านนา
จ฿กฯป฿กฯ
เทียบอักษรไทย
[จกปก]
ความหมาย

ก.นั่งตัวตรง,ตั้งตรง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ๋กป๋ก (จ฿กฯป฿กฯ)