หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จ๋กกะเป๋า
อักษรล้านนา
จ฿กฯระฯกเปัา
เทียบอักษรไทย
[จกกระเป๋า]
ความหมาย

ก.ล้วงกระเป๋า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จ๋กกะเป๋า (จ฿กฯระฯกเปัา)