หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จื่อ
อักษรล้านนา
จื่
เทียบอักษรไทย
[จื่อ]
ความหมาย

ก.จำ,เก็บไว้ในสมอง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จื่อ (จื่)