หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จิ๋ลิ้น
อักษรล้านนา
จิลิ้นฯ
เทียบอักษรไทย
[จิลิ้น]
ความหมาย

ก.แตะลิ้น,ลองชิมรส

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จิ๋ลิ้น (จิลิ้นฯ)