หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จาวไตลื้อ
อักษรล้านนา
ชาวฯไทลื้
เทียบอักษรไทย
[ชาวใตลื้อ]
ความหมาย

น.คนไทลื้อ/ชาวลื้อ - กลุ่มชนที่อยู่ในสิบสองปันนา สาธารณรัฐประชาชนจีน มีภาษาพูด ภาษาเขียน เป็นของตนเอง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จาวไตลื้อ (ชาวฯไทลื้)