หน้าหลัก
จาฤๅ
ชารฤ
[ชาฤๅ]

ว.หรือไฉน,อย่างไร

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จาฤๅ (ชารฤ)