หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
จาฤๅ
อักษรล้านนา
ชารฤ
เทียบอักษรไทย
[ชาฤๅ]
ความหมาย

ว.หรือไฉน,อย่างไร

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จาฤๅ (ชารฤ)