หน้าหลัก
จะไปเยียะ
จไพเยยฯะ
[จะไพเยียะ]

ว. อย่าทำ,ห้ามทำ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จะไปเยียะ (จไพเยยฯะ)