หน้าหลัก
จะไปอู้นัก
จไพอู้นักฯ
[จะไพอู้นัก]

ว. อย่าพูดมาก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จะไปอู้นัก (จไพอู้นักฯ)