หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
จอผั๋กกาด
อักษรล้านนา
ชํอฯผักฯกาดฯ
เทียบอักษรไทย
[ชอผักกาด]
ความหมาย

ก.การปรุงอาหาร ที่นิยมใช้ผักกาดเขียวกวางตุ้งกำลังออกช่อดอกสีเหลือง ชาวล้านนาเรียก ผักกาดจ้อน เป็นเครื่องปรุงหลัก ด้วยการปรุงโดยวิธีการ จอ; ดู...จอ ประกอบ.

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
จอผั๋กกาด (ชํอฯผักฯกาดฯ)