หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ค้าน
อักษรล้านนา
ระฯค้าฯนฯ
เทียบอักษรไทย
[คร้าน]
ความหมาย

ก.เกียจคร้าน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ค้าน (ระฯค้าฯนฯ)