หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
คัวใบ
อักษรล้านนา
ระฯค฿วฯไบ
เทียบอักษรไทย
[ครัวใบ]
ความหมาย

น.เครื่องนุ่งห่ม,เสื้อผ้า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
คัวใบ (ระฯค฿วฯไบ)