หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ข่าแกง
อักษรล้านนา
ข่าแดงฯ
เทียบอักษรไทย
[ข่าแคง]
ความหมาย

น.ข่าชนิดที่หัวเล็ก และรสจัดกว่าข่าหยวก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ข่าแกง (ข่าแดงฯ)