หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ข่างน้ำนา
อักษรล้านนา
ข่างฯนาฯนาฯ
เทียบอักษรไทย
[ข่างน้ำนา]
ความหมาย

ก.ระบายน้ำออกจากนา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ข่างน้ำนา (ข่างฯนาฯนาฯ)