หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขี้ไขควาย
อักษรล้านนา
ขี้ไขฅวฯายฯ
เทียบอักษรไทย
[ขี้ไขฅวาย]
ความหมาย

น.ไขที่ได้จากการเจียวมันของควาย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขี้ไขควาย (ขี้ไขฅวฯายฯ)