หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขี้แหล๋ะ
อักษรล้านนา
ขี้แหลฯะ
เทียบอักษรไทย
[ขี้แหละ]
ความหมาย

...ดู ขี้แข๋ะ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขี้แหล๋ะ (ขี้แหลฯะ)